Marketplace na Slovensku...

Ekonomická univerzita, Bratislava
http://www.euba.sk

Ekonomická univerzita, Košice
http://www.euke.sk

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
http://www.ekf.tuke.sk

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
http://www.fm.uniba.sk

Vysoká škola manažmentu, Trenčín
http://www.vsm.sk

Úplný zoznam škôl/univerzít používajucich biznis simuláciu Marketplace.
Zoznam firemných zákazníkov používajúcich simuláciu.