Tréning manažmentu firmy

Marketplace biznis simulácia pomôže Vašim manažérom:

  • uvedomiť si finančné dôsledky ich rozhodnutí priamym prepojením na "cash flow",
  • prehĺbiť finančnú zodpovednosť a potrebu orientácie na zákazníka,
  • podporovať lepšie rozhodnutia z pohľadu firmy, objasnením vplyvu rozhodnutí jednotlivcov na výkony ostatných a tiež spoločnosti ako celku,
  • opäť prebudiť ducha súťaživosti a motiváciu vyniknúť na trhu.

Tréning s využitím biznis hry Marketplace poskytuje efetnívny spôsob ako Vašim manažérom predstaviť všetky funkčné disciplíny riadenia firmy. V krátkom časovom horizonte porozumejú vzťahom medzi marketingom, prevádzkovými činnosťami, financiami, účtovníctvom a manažmentom tímu. Uvedomia si ako ich rozhodnutia ovplyňujú výkony ostatných ako i celej organizácie.

Tento "skúsenostne orientovaný" tréning umožní Vašim zamestnancom vidieť a precítiť finančné dôsledky ich rozhodnutí a to priamym prepojením každého rozhodnutia na "cash flow". Schopnosť účastníkov tréningu robiť lepšie rozhodnutia v ďaľších kolách závisí aj na "cash flow" a zisku generovaného v aktuálnom kole. Učenie pritom vychádza zo skutočnosti objasnenia a uvedomenia si vzťahov medzi "príčinami/rozhodnutiami" a ich "dôsledkami/výsledkami".

Sústrediť sa však iba na finančnú výkonnosť nie je v simulácií dostatočné. Úspech spočíva v získavaní si zákazníkov a udržiavaní ich spokojnosti. Účastníci simulácie musia uspokojovať zákazníkov v prostredí s neustále sa zlepšujúcou konkurenciou a teda "spokojnosť zákazníka" je dynamicky sa meniacim cieľom.

Simulácia Marketplace može byť použitá pre všetky úrovne riadenia v spoločnosti. Kurzy možno organizovať od tých jednoduchších ako napr. tréning porozumenia základom vedenia podniku alebo tréning princípov marketingu, cez stredne obtiažne až po strategicky orientované kurzy určené predovšetkým "top" manažmentu podniku. Flexibilita simulácie umožňuje prispôsobiť program tréningu strategickým zámerom organizácie.

Spôsoby využitia simulácie Marketplace pre firemný tréning.

Úplný zoznam Marketplace biznis simulácií.